Регионално управљање комуналним отпадом

Општина Брус  је једна од потписница Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом  града Крушевца са заинтересованим општинама Расинског и Поморавског округа.Регионалним планом се утврђују циљеви развоја дугорочно одрживог система управљања отпадом на нивоу међуопштинског партнерства, као што су повећане оперативне и трошковне ефикасности комуналних предузећа, која обављају услуге сакупљања, транспорта, одлагања и третмана комуналног отпада, јачање професионалних капацитета учесника,повећање броја физичких и привредних лица обухваћених системом сакупљања отпада, развој и унапређење система примарне селекције отпада и санирање постојећих сметилишта,која представљају највећу опасност по животну средину.

Регионални план управљања отпадом се усваја на период од седам година  а изградњом и радом депоније, која ће се налазити у Срњу (http://www.jkprasina.co.rs/blog/predstavljen-projekat-regionalne-deponije-u-srnju) управљаће јавно комунално предузеће чији је оснивач Град Крушевац.

У циљу ефикасније међусобне сарадње у управљању комуналним отпадом, учесници Споразума ће образовати Међуопштинску радну групу за координирање пословима управљања чврстим отпадом која ће поред осталог координирати израду Регионалног плана, имати саветодавну улогу, оцењивати  ефикасност и разматрати извештаје и предлоге за унапређење рада депоније.

Потписници Споразума ће у року од годину дана од добијања дозволе за одлагање отпада поменутом предузећу, имати обавезу да затворе сва нелегална сметлишта као и несанитарне депоније на којима се ,још увек , отпад одлаже у полуконтролисаним условима.


Објављено у : Vesti